محل تولید : پتروشیمی شازند اراک/ پتروشیمی مازون/پتروشیمی فرسا شیمی

نوع بسته بندی : بشکه های پلمپ 230 کیلو گرمی / مخازن فله 22 تنی

محل تولید : پتروشیمی شازند اراک/ پتروشیمی مازون/پتروشیمی فرسا شیمی

نوع بسته بندی : بشکه های پلمپ 230 کیلو گرمی / مخازن فله 22 تنی

محل تولید : پتروشیمی شازند اراک

نوع بسته بندی : بشکه های پلمپ 230 کیلو گرمی 

محل تولید : پتروشیمی شازند اراک

نوع بسته بندی : بشکه های پلمپ 230 کیلو گرمی 

محل تولید : پتروشیمی شازند اراک

نوع بسته بندی : بشکه های پلمپ 230 کیلو گرمی 

محل تولید : خارخانه سمنان، اصفهان و تبریز

نوع بسته بندی : گالن 25،35،40 و 45 کیلوگرمی